HOME > 강의시간표> 학원일정

학원일정 Schirtte3, 왕초보독해+어휘+독작
2016-04-09 11:08:43

 토요반 : 원어민 A2-1 시작  Schirtte 3 (13~15:30분/ 18~20:30분) 개강

              왕초보독해+어휘+독작 (14~16:30분) 개강

        

상호 : JC독문화독일어학원  |  대표자 : 김미경  |  사업자등록번호 : 101-91-34247
주소 : 서울특별시 종로구 우정국로2길 42 (관철동) 덕산빌딩 6층  |  TEL : 02-)73083-88~9
E-mail : herbstkim@naver.com  |  개인정보관리책임자 : 김미경
COPYRIGHT JC독문화독일어학원. ALL RIGHT RESERVED.